top of page

NATURGUIDE

Botanisk mangfold

Nærheten til havet og veksellandskapet mellom strandsone, myr, lynghei og krattskog gir grobunn for et stort botanisk mangfold. Spesielt markblomstene setter et sterkt preg på kystheia.  Langs stiene skifter landskapet farger og form mange ganger fra vår til høst. Vi har registrert nærmere 100 sorter bare av markblomster. Noen av artene trues og finnes bare på et lite og begrenset område. Området er et flott utgangspunkt for skolelæring og botaniske vandringer. Tueneset kystfortforening har gitt ut er hefte «100 ville vekster på Tueneset». Heftet kan du få utlevert ved å henvende deg til oss. 

Skadeplanter og gjengroing truer det opprinnelige kystheilandskapet og noen steder må det iverksettes tiltak for å bevare det opprinnelige kulturlandskapet. Kystfortforeningen er opptatt av å ta vare på naturbalansen og vil i samråd med Ålesund kommune ta ut f.eks. trær der det måtte være behov eller trusselen er stor. 

Les om vår guidede Botanisk vandring

bottom of page